Algemene Voorwaarden | Spinning Wines

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SPINNING WINES zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 81093543 zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Spinning Wines worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Spinning Wines ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen. 

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

 

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Spinning Wines zijn vrijblijvend en Spinning Wines behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Spinning Wines. Spinning Wines is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Spinning Wines zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. 

Artikel 3. Levering

3.1 De door Spinning Wines opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

  

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3 Betaling kan tevens geschieden per automatische incasso, of IDEAL.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en ben je vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Spinning Wines ben je een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Spinning Wines haar vordering ter incasso uitbesteedt, ben je tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Spinning Wines gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Spinning verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op jou over.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dien je Spinning Wines daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Spinning Wines de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Spnning Wines te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Spinning Wines, dan wel tussen Spinning Wines en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Spinning Wines, is Spinning Wines niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Spinning Wines.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Spinning Wines in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Spinning Wines gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan Spinning Wines schriftelijk opgave doet van een adres, is Spinning Wines gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan Spinning Wines schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Spinning Wines gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Spinning Wines deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Spinning Wines is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Spinning Wines behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.